Szukaj

Regulamin

Zdjęcie do strony - regulamin sklepu

 

Table Of Contents
  1.  

Warunki współpracy
Poniższe Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy Profesjonalną Drukarnią Tekstylną T&P Group Sp. z o.o. zwaną Dostawcą a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym.
Strona https://toome.com.pl jest prowadzona przez firmę T&P Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000707314 , NIP PL8992835509, REGON 368926399.
Dostawca nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.
Zamawiającym może być wyłącznie przedsiębiorca, rozumiany jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
W związku z powyższym, niniejszy regulamin nie dotyczy świadczenia usług na rzecz konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 k.c.
(art. 221 Kodeksu cywilnego: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową)
§ 1 Oferta
1.1 Oferta znajdująca się na stronie https://toome.com.pl stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.2 Wszystkie ceny podawane na stronach są cenami netto i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.3 Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie oraz do jej wycofania bez uprzedzenia.

§ 2 ZAMÓWIENIA
2.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu i przez całą dobę
2.2 Zamówienie musi zawierać: nazwę Zamawiającego, numer NIP, adres, numer telefonu i faksu, imię i nazwisko osoby zamawiającej Podpisanie Warunków lub formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Dostawcy do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
2.3 Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeśli osoba ta nie widnieje w dokumentach wymienionych w punkcie 2.2 należy przesłać odrębne upoważnienie dla osoby zamawiającej, podpisane przez osobę mającą prawo reprezentować firmę.
2.4 Zamówienie złożone w imieniu Zamawiającego przez osobę nieuprawnioną i zrealizowane przez Dostawcę, traktuje się jako zamówienie zrealizowane poprawnie.
2.5 Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu i przesłania jej drogą elektroniczną. Brak zgody należy zgłosić Dostawcy wysyłając email na adres: biuro@nadruki.wroclaw.pl
2.6 Dostawca może określić minimalną ilość i wartość zamówienia. Zamówienia o wartości mniejszej niż 200zł netto, będą realizowane za dodatkową opłatą pokrywającą koszty obsługi zamówienia w wysokości – 50zł netto.
2.7 Zamówienia potwierdzone i opłacone nie mogą zostać anulowane.
2.8 Potwierdzenie otrzymania zamówienia jest wysyłane automatycznie na podany przez Klienta adres e-mail i nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
2.9 Każde zamówienie musi zostać zaakceptowane przez Dostawce po sprawdzeniu dostępności produktów.
2.10 Po sprawdzeniu zamówienia, Dostawca prześle na adres e-mail Zamawiającego, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z dokumentem płatności.
2.11 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2.12 Zamawiający wraz z zamówieniem dostarczy Dostawcy niezbędne do realizacji zamówienia materiały ( pliki graficzne).
2.13 Składając zamówienie po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest na wezwanie Dostawcy przesłać aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej.

§ 3 PŁATNOŚCI
3.1 Płatność za zamówienia następuję na podstawie faktury proforma.
3.2 Dostawca prześlę Zamawiającemu fakturę proforma po sprawdzeniu i akceptacji zamówienia na adres email podany w zamówieniu. Dostawca akceptuje formie płatności: przelew bankowy.
3.3 Po otrzymaniu płatności Zamawiający otrzyma fakturę VAT na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
3.4 W razie wątpliwości co do prawidłowości zamówienia lub wprowadzonych danych Dostawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia danych.
3.5 Dostawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli wpłata na rachunek bankowy nie zostanie zaksięgowana w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
3.6 Nowi klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej/przedpłaty za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o standardowy termin płatności.
3.7 Jeżeli wartość zamówienia przekracza 5000 zł, przed rozpoczęciem jego realizacji wymagana jest przedpłata w wysokości 50 % wartości zamówienia brutto, pozostała do zapłaty kwota uregulowana przelewem do 7 lub14 dni od daty wystawienia faktury. O ile nie ustalono inaczej, faktury do wartości 1000 zł płatne są przelewem przed odbiorem towaru lub gotówką przy odbiorze towaru.
3.8 Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zamawiający każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.
3.9 W przypadku wycofania się zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Dostawce przy realizacji tego zamówienia.
3.10 W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Dostawca ma prawo naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia Zamawiającego kosztami upomnień.
3.11 W przypadku wystąpienia jakiekolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
3.12 Dostawca ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie do wysokości jego wartości.

§ 4 Realizacja
4.1 Ze względu na specyfikę procesu zdobienia Dostawca ma prawo dostarczyć +/- 2% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia nadwyżki towaru i zapłaty za nią. Przy zamówieniach wymagających dokładnej ilości Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych.
4.2 Nadwyżki i odpady produkcyjne mogą być przekazywane przez Dostawce na cele charytatywne. Na życzenie Zamawiającego, Dostawcy może mu odsprzedać towar II gatunku po obniżonej cenie.

4.3 Zamówienia realizowane na towarze powierzonym powinny uwzględniać nadwyżki na ewentualne straty wynikające z procesu druku, nadwyżki zazwyczaj nie przekraczają 3% powierzonego towaru do druku i nie stanowią podstawy do obciążenia Dostawcy za ich ewentualne zniszczenie oraz podstawy do naliczenia opłaty dla Zamawiającego za wykonane prawidłowo nadruki.
WAŻNE: w przypadku niezapewnienia przez Zamawiającego odpowiedniej ilości nadwyżki towaru do druku, T&P Group Sp. z o.o. nie wykona dodruku pojedynczych egzemplarzy po zakończeniu cyklu produkcji.

4.4 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u swoich dostawców.
4.5 Dostawca ma prawo do dokonania zmian w ilości sztuk zamówionych w poszczególnych rozmiarach odzieży. Zmiany te nie mogą przekroczyć 10% zamówionej ilości towaru.
4.6 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI
5.1 Koszty wysyłki ponosi Zamawiający i są one zależne od wybranej formy dostawy oraz ilości i wagi paczek.
5.2 Zamawiający może odebrać towar we własnym zakresie, może również wskazać firmę spedycyjną do dostarczenia towaru. Dostawca dostarcza we własnym zakresie towar do Zamawiającego, kosztami dostawy obciąża Zamawiającego.
5.3 Dokładne koszty wysyłki zostaną przeliczone przy akceptacji i przyjęciu zamówienia do realizacji i przekazane Zamawiającemu przed realizacją zamówienia.
5.4 Dostawca dokłada wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane jak najszybciej. Dostawca poinformuje Zmawiającego o przyjęciu zamówienia i określi orientacyjny termin realizacji zamówienia.
5.5 Dostawca zastrzega, że termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w stosunku do terminów określonych w potwierdzeniu zamówienia.
5.6 W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

§ 6 REKLAMACJE
6.1 Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego prawo rękojmi jest ograniczone w następujący sposób:
6.2 Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia towaru bezzwłocznie po otrzymaniu. Przyjmując towar od firmy przewozowej, w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu, Zamawiający sporządzi protokół na potwierdzenie tego faktu w obecności kuriera i zawiadomi niezwłocznie Dostawcę na adres e-mail: biuro@nadruki.wroclaw.pl .
6.3 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Dostawce. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach lub usługach muszą być przekazane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Po upływie tego terminu roszczenia Zamawiającego wobec Dostawcy wygasają. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie reklamowanego towaru.
6.4 Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru.
6.5 Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia.
6.6 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego.
6.7 Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom w przypadku, gdy Zamawiający nabywa u Dostawcy towar bez zdobienia. Zwroty towaru poddanego obróbce w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.
6.8 W przypadku wskazania przez Zamawiającego innego miejsca wysyłki niż siedziba Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia towaru w miejscu dostawy. Reklamacje otrzymywane od firm trzecich nie będą rozpatrywane.

6.9 W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego (przed dekorowaniem), Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Dostawcę zamówieniem.
6.10 Zwroty właściwie wydanego i niewadliwego towaru nie będą przyjmowane.
6.11 Przesyłki odesłane bez wcześniejszego pisemnego zgłoszenia, tj. do 7 dni od daty otrzymania towaru oraz nie posiadające indywidualnego numeru zwrotu, nie będą przyjmowane i zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.
6.12 Zwrot towaru odbywa się zawsze na koszt Zamawiającego.
6.13 Opłata manipulacyjna za zwrot towaru wynosi 25% wartości towaru.
6.14 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towarów u Producentów.
6.15 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru wynikające z błędnych informacji podanych przez Producenta lub dystrybutora.
6.16 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne. Odcienie kolorów na zdjęciach mogą się różnić od kolorów rzeczywistych. Reklamacje wynikłe z różnic kolorystycznych nie będą uwzględniane. Radzimy sprawdzać przed zakupem rzeczywisty kolor produktu.
6.17 Producenci odzieży i tekstyliów posiadają różne tolerancje dotyczące wymia¬rów produktów, z uwzględnieniem m.in. sze¬rokości i długości. Tolerancja wymiarowa wynosi do +/- 10%, tolerancja kurczliwości i gramatury wynosi +/- 5%. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wymiarach produktów.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE
7.1 Jeżeli Zamawiający nie dokonał wyraźnego (na piśmie) zastrzeżenia, to wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych produktów w materiałach reklamowych, stronie internetowej, ekspozycji na targach branżowych oraz próbek możliwości technicznych Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o.
7.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

§ 8 POZOSTAŁE WARUNKI
8.1 Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
8.2 Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy we Wrocławiu
8.3 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.4 Złożenie zamówienia u Dostawcy T&P Group Sp. z o.o. jest jednoznaczne z przyjęciem powyższych ustaleń przez Zamawiającego.

 

Shopping Cart